Nadzór

Zgodnie z zapisami art. 121 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Uniwersytet Jagielloński sprawuje nadzór i kontrolę nad uniwersyteckimi podmiotami leczniczymi.

Uniwersytet Jagielloński jest podmiotem tworzącym dla czterech uniwersyteckich podmiotów leczniczych:

  1. Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  2. Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie
  3. Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie
  4. Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Nadzór sprawowany jest poprzez zbieranie i analizowane przekazywanych przez podmioty lecznicze danych zgodnie z poniższymi harmonogramami:

  1. Harmonogram sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa obowiązujący uniwersyteckie podmioty lecznicze, dla których Uniwersytet Jagielloński jest podmiotem tworzącym.
  2. Plan sprawozdawczości sporządzanej przez uniwersyteckie podmioty lecznicze w ramach nadzoru sprawowanego przez Uniwersytet Jagielloński.

Harmonogram sprawozdawczości wynikającej z przepisów prawa obowiązujący uniwersyteckie podmioty lecznicze, dla których Uniwersytet Jagielloński jest podmiotem tworzącym.
Rodzaj sprawozdania  Termin przekazania przez jednostkę sprawozdania do Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum  (wersja papierowa i elektroniczna) Podstawa prawna
Formularze Rb-Z, Rb-N oraz roczne Rb-UZ i Rb-UN 14 kwietnia 2017 r. wg stanu na 31.03.2017 r. 14 lipca 2017 r. wg stanu na 30.06.2017 r. 14 października 2017 r. wg stanu na 30.09.2017 r. 6 lutego 2018 r. wg stanu na 31.12.2017 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
Sprawozdania w systemie SSOZ: struktura zobowiązań w poszczególnych spzoz do MZ  oraz sprawozdanie MZ-BFA ( www.csioz.gov.pl )  24 kwietnia 2017 r. wg stanu na 31.03.2017 r. 25 lipca 2017 r. wg stanu na 30.06.2017 r. 25 października 2017 r. wg stanu na 30.09.2017 r. 25 stycznia 2018 r. wg stanu na 31.12.2017 r. Art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

Formularz Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za 2016 rok

  27 marca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Formularz RZ -2

 

6 czerwca 2017 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej 
Przekazanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej uniwersyteckiego podmiotu leczniczego. 31 maja 2017 r. Art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Sprawozdanie finansowe za 2016 r. wraz z opinią biegłego rewidenta jeśli dotyczy do 14 czerwca 2017 r. Art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Formularz PF-OSPR  Termin określany w piśmie z Ministerstwa Zdrowia – lipiec 2017 r. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej  
Przygotowanie programu naprawczego uniwersyteckich podmiotów leczniczych, które wykazały stratę netto za poprzedni rok. do 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Uczelnię – wrzesień 2017 r. Art. 59 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Sprawozdawanie dotyczące problematyki, ilości spraw oraz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków nadesłanych przez obywateli w 2017 r. Termin określany w piśmie z Ministerstwa Zdrowia – styczeń 2018 r. Art. 259 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Szczegółowy harmonogram sprawozdawczości obowiązujący w 2017 roku dla uniwersyteckich podmiotów leczniczych
ARKUSZE Termin przekazania przez jednostkę sprawozdania do Działu Klinicznego UJ CM  (wersja papierowa i elektroniczna)
05.05.2017 r. – dane na dzień 31.03.2017 r. 04.08.2017 r. – dane na dzień 30.06.2017 r. 03.11.2017 r. – dane na dzień 30.09.2017 r. 09.02.2018 r. – dane na dzień 31.12.2017 r.
Tabela Nr 1 – Zatrudnienie nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 1.1 – Wykaz pracowników udzielających świadczenia zdrowotne lub usługi nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 1.2 – Zlecone usługi medyczne nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 2 – Informacja o stanie aktywów nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 3 – Informacja o stanie pasywów nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 4 – Informacja o stanie zobowiązań
Tabela Nr 5 – Rachunek zysków i strat
Tabela Nr 6 – Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych
Tabela Nr 7 – Kontrakty z NFZ
Tabela Nr 8 – Zakup aparatury i sprzętu medycznego nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 9 – Wykaz środków trwałych w budowie (inwestycji) nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 10 – Wykaz remontów nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 11 – Wykaz otrzymanych darowizn rzeczowych/finansowych nie sporządza się nie sporządza się nie sporządza się
Tabela Nr 12 – Hospitalizacje
Tabela Nr 13 – Porady
Tabela Nr 14 – Realizacja świadczeń zdrowotnych – Oddziały
Tabela Nr 15 – Realizacja świadczeń zdrowotnych – Poradnie
Tabela Nr 16 – Gospodarka aktywami trwałymi nie sporządza się nie sporządza się nie sporządza się
Plan finansowy i inwestycyjny na 2017 rok wraz z uchwałą Rady Społecznej + aktualizacje planu na 2017 rok wraz z opiniami Rady Społecznej Jednostki (wersja papierowa)
Protokoły z posiedzenia Rady Społecznej wraz z uchwałami (wersja papierowa)
Ostateczne wyniki finansowe za poprzedni rok w formie tabel nr: 2,3,4,5,6,7 nie sporządza się nie sporządza się nie sporządza się