Kontrola

Artykuł 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej upoważnia podmiot tworzący, którym jest Uniwersytet Jagielloński do kontroli swoich podmiotów leczniczych.  W myśl tego przepisu Dział Kliniczny UJ CM przeprowadza kontrole  2 razy do roku w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie oraz Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem po czym przekazuje protokoły pokontrolne do zatwierdzenia przez Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.

Kontrola obejmuje w szczególności realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi oraz nadzór nad gospodarką finansową.

 

Zestawienie przewidywanych terminów kontroli planowych

w uniwersyteckich podmiotach leczniczych w I półroczu 2018 r.

Kontrola w trybie art. 121 ust. 3 w zakresie określonym w ust. 4

Nr Nazwa kontrolowanej jednostki Czas trwania kontroli na miejscu
   
1 Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem 16.04 – 18.04.2018 r.
2 Szpital Uniwersytecki w Krakowie 07.05 – 18.05.2018 r.
3 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 24.05 – 08.06.2018 r.
4 Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie 13.06 – 15.06.2018 r.