O nas

Mgr Joanna NikodemowiczGłówny Specjalista Kierujący Działem

e-mail: joanna.nikodemowicz@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 78
fax: 12 431 26 59

 

Do zakresu Działu Klinicznego UJ CM należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych dotyczących szeroko rozumianej współpracy ze szpitalami klinicznymi.

 

Wewnętrznymi jednostkami Działu Klinicznego UJ CM są:

Sekcja ds. Szpitali Uniwersyteckich

Do zakresu działania Sekcji należy prowadzenie spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, zapewniających współpracę z urzędami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami służby zdrowia makroregionu w zakresie organizacji i ochrony zdrowia, prowadzenie całości spraw organizacyjnych, administracyjnych i prawnych ze szpitalami, w których UJ CM posiada swoją bazę dydaktyczną, obsługa administracyjno-organizacyjna Stałej Rektorskiej Komisji ds. Klinicznych, obsługa formalno-prawna umów użyczenia zawieranych m.in. ze szpitalami uniwersyteckimi, obsługa administracyjna konkursów ogłaszanych przez Prorektora UJ ds. CM na obsadę stanowisk i funkcji kierowników klinik i ordynatorów oddziałów klinicznych. Sekcja zajmuje się ponadto aktualizacją polis ubezpieczeniowych dotyczących odpowiedzialności cywilnej studentów, doktorantów oraz członków Komisji Bioetycznej UJ, a także prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej.


Sekcja ds. Badań Klinicznych

Do zadań Sekcji należy obsługa formalna i monitoring niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w których Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum występuje w roli podmiotu odpowiedzialnego za podjęcie i przeprowadzenie badania klinicznego (Sponsora), w tym w szczególności: stała współpraca z Głównymi Badaczami i odnośnymi władzami, organizacja i zarządzanie badaniami, w tym przeprowadzanie wizyt monitorujących w ośrodkach badawczych.
Sekcja ds. badań klinicznych zajmuje się również pomocą w aplikowaniu o projekty naukowe finansowane ze środków krajowych i międzynarodowych, pomocą w ich realizowaniu w jednostkach teoretycznych i klinicznych UJ CM przez powołanych w tym celu Koordynatorów ds. obsługi administracyjnej projektów naukowych w zakresie administracyjnym, organizacyjnym i finansowym poprzez skoordynowanie współpracy między Badaczami i poszczególnymi działami administracji ogólnouczelnianej.
Do zakresu działania Sekcji należy ponadto obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako niezależnej instytucji opiniującej i kontrolującej projekty naukowe prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dostosowywanie ustawodawstwa dotyczącego działalności Komisji Bioetycznych w Polsce do ich praktycznego zastosowania.