Warsztaty Badania Kliniczne

 

Badania kliniczne produktów leczniczych w ujęciu praktycznym
 

 

Obszar wsparcia - organizacja wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

 

OPIS SZKOLENIA

Przygotowanie projektu badania klinicznego wiąże się z wieloma wymogami prawnymi i pod względem formalno-organizacyjnym, jest to proces wymagający współpracy wielu podmiotów. Aby zagwarantować najwyższe standardy naukowe oraz etyczne prowadzenia tego typu badań wprowadzono na gruncie Deklaracji Helsińskiej oraz Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice), a także spełnić wszystkie wymogi w ramach regulacji w zakresie organizowania i nadzorowania badań, pojawiła się potrzeba zorganizowania warsztatów praktycznych w zakresie przygotowania i organizacji warsztatów poświęconych tej tematyce. Jest to temat o tyle ważny, że coraz więcej badań w UJCM prowadzonych jest jako niekomercyjne badania kliniczne i Badacze spotykają się z potrzebą szkoleń w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:

  1. Badaczy będących pracownikami UJCM, a chcącymi realizować badania kliniczne na bazie uniwersyteckich podmiotów leczniczych
  2. Studentów UJCM w tym słuchaczy studiów doktoranckich, chcących uczestniczyć w przyszłości w projektach badań klinicznych.
  3. Działów kompetencyjnych UJCM- jako jednostek wspomagających w realizowaniu tego typu projektów badań

Warsztaty mają przybliżyć słuchaczom wytyczne w zakresie przygotowywania projektów badań klinicznych od momentu uzyskania zgody na prowadzenie badania, aż do momentu jego zamknięcia i złożenia raportu końcowego do odnośnych władz oraz wskazać narzędzia i procedury do sprawnego zarządzania tego typu projektami.

 

Warsztaty realizowane pod patronatem

 

Finansowane z

 

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący 2012 - 2017