Warsztaty KNOW

Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Praktyczne warsztaty zespołowe - edycja IV

 

Dwudniowe warsztaty realizowane w Obszarze

Wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM

Dofinansowanie organizacji warsztatów i spotkań roboczych

Skierowane do pracowników, studentów i doktorantów UJ CM

 

PROGRAM

 

Dzień I

Dzień II

Moduł 1 – Zarządzanie projektem naukowym – od czego zacząć?

Moduł 4 – Sukces projektu naukowego

 • Cykl życia projektu  naukowego
 • Inicjowanie projektu: definiowanie problemu badawczego
 • Planowanie projektu
 • Struktura zarządzania projektem  naukowym
 • Zarządzanie projektem – potencjał ludzki
 • Budżetowanie projektu badawczego
 • Analiza ryzyka – narzędzia wspierające zarzadzanie ryzykiem
 • Upowszechnianie i popularyzacja wyników projektu
 • Przykładowe projekty badawcze – najczęstsze błędy
  na przykładzie projektów finansowanych z NCN, NCBiR
 • Jak z sukcesem zrealizować projekt naukowy – umowa
  o finansowanie, wytyczne konkursowe a rzeczywistość
 • Warsztat: Analiza przykładowych wniosków aplikacyjnych – najczęstsze błędy

Moduł 2 – Innowacje w projekcie naukowym

Moduł 5 – Prawa autorskie i know-how w projekcie naukowym

 • Analiza ryzyka – narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem
 • Innowacje w projekcie badawczym (jako kryterium
  obligatoryjne i fakultatywne)
 • User Driven Innovation
 • Docenienie rezultatów zarządzania projektem przez
  odpowiednich interesariuszy
 • Własność intelektualna: jak chronić wyniki prac naukowych
  i badawczych?
 • Procedury ochrony praw własności intelektualnej
 • Prawa własności intelektualnej do wyników badań naukowych
  w świetle najnowszych zmian prawnych oraz w praktyce
 • Prawa własności intelektualnej w umowach konsorcjum do wspólnych projektów B+R

Moduł 3 – Partnerstwo w projekcie

Moduł 6 – Efektywność projektów naukowych

 • Jak znaleźć partnera naukowego/biznesowego do realizacji projektu B+R,
 • System wsparcia decyzji wyboru partnera naukowego
 • Oczekiwania partnerów biznesowych
 • Oczekiwania partnerów naukowych
 • Budowanie konsorcjum naukowo-przemysłowego (usunięte elementy zawierają się w Budowie konsorcjum)
 • Analiza umowy konsorcjum – studium przypadku
 • Model biznesu i analiza efektywności ekonomicznej wdrożenia wyników prac badawczych
 • Założenia metodologiczne planu wdrożenia rozwiązania
 • Prace przygotowawcze wdrożenia
 • Zarzadzanie wdrożeniem
 • Tworzenie modelu biznesowego wdrożenia wyników B+R - ćwiczenie

 

Za udział w warsztatach przewidziano przyznanie 16 punktów edukacyjnych
zgodnie z rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 wraz z późniejszymi zmianami z dnia 21 lipca 2005 w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231, poz.2326)

 

 

Warsztaty realizowane pod patronatem

 

Finansowane z

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący 2012 - 2017